L’alcalde, en data 20 de juliol de 2021, ha dictat la següent resolució, X2021DECR000193

“X2021000288

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’ADMESOS I D’EXCLOSOS EN EL PROCÈS SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ASPIRANTS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL VACANTS O DE REFORÇ, DE TÈCNICS/TÈCNIQUES PER A LES LLARS D’INFANTS DE MEDIONA, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INTERÍ

A continuació us detallem el document, al que també podeu accedir mitjançant l’e-tauler aquí