Tarifes

Nova Tarifa Plana 

a) Tarifa plana mensual
Permet accedir a totes les activitats dirigides i  gimnàs
30,00 €
b)Tarifa plana mensual especial
Menors de 16 anys, federats, inscrits a l’escola esportiva (Inclou activitats dirigides)
10,00 €
c) Tarifa plana mensual especial
Quota abonament sols gimnàs
20,00 €

L’abonament mensual per a majors de 16 anys dóna dret a accedir a les totes les activitats dirigides i a la sala fitness, sempre i quan no superi el límit d’abonats establert pel monitor o monitora per al desenvolupament correcte de l’activitat o quan l’abonat no tingui el nivell necessari per desenvolupar-la de forma segura.

L’abonament mensual per a majors de 16 anys dóna dret a accedir a les totes les activitats dirigides a menors de 16 anys,  sempre i quan no superi el límit d’abonats establert pel monitor o monitora per al desenvolupament correcte de l’activitat o quan l’abonat no tingui el nivell necessari per desenvolupar-la de forma segura.

En els casos a) i b), per tal de garantir el bon funcionament de les activitats i regular d’aforament, caldrà informar a recepció i inscriure’s a les activitats a les que es vulgui participar prèviament abans d’assistir-hi

L’abonament de la quota a), b) i c ) (tarifa única) durant els 12 mesos de l’any natural (de gener a desembre), inclou l’abonament de temporada a la piscina municipal.

Abonaments Mensuals

d).Activitats dirigida 1 dia / setmana 15,00€
e).Gimnàstica gent gran 2 dies /setmana
10,00 €
f).Entrada 1 dia
5,00 €
Quota abonament mensula pistes tenis i pàdel (inclou llum artificial )   25,00 €

Esports Col·lectius

  • El pagament de la quota es realitzarà per quadrimestres, és a dir, dues quotes a meitats iguals, la primera al mes novembre i la segona al mes de febrer.
  • La inscripció d’un menor a l’activitat de futbol/bàsquet, dóna dret a un dels seus progenitors a accedir-hi a la sala fitness durant l’horari que dura l’activitat del menor.
  • En el cas de germans, s’aplicarà un 30% de descompte al segon germà inscrit  en la tarifa, i en el cas que un d’aquets participi en competicions federades.
A -Quota futbol i bàsquet A curs sencer amb competició 176,00 €
B -Quota futbol i bàsquet B curs sencer sense competició 120,00 €
C -Quota bàsquet amateur  curs sencer sense competició 50,00 €

Activitats estiu

A -Quota agua-gym/agua trainer (mensual). 2 dies setmana. 25,00 €
B -Quota agua-gym/agua trainer (bimensual). 2 dies setmana 40,00 €
C -Quota curset natació (mensual) 45,00 €

Tornejos/competicions esportives

A -Torneig 24 h. Futbol Sala Per equip: 100 €
B -Torneig 3×3 bàsquet Per equip: 20 €
C -Torneig Volei sorra Per equip: 20 €
D -Torneig tennis Per participant: 5 €
E-Quota campus tennis Per participant: 20 €
F -Quota estiu bàsquet Per participant: 30 €/setmana

En la quota F s’aplicarà un 15% de descompte de les quotes setmanals, en cas de participar-hi el mes sencer en el campus d’estiu bàsquet.

Normes de gestió

1.-     El pagament inicial dels abonaments i de les quotes de les activitats dirigides, es realitzarà amb caràcter obligatori a través de domiciliacions bancàries.

2.-     En qualsevol cas, les modificacions i baixes s’hauran de cursar abans de que finalitzi el període corresponent, per tal de tenir efectes al següent, essent prorrogables de forma tàcita si no existeix cap tipus de modificació o baixa per part de l’interessat.

3.-     La manca de pagament d’una quota donarà lloc a la retenció del carnet, quedant restringit l’accés a les instal·lacions, fins a la liquidació del deute i podrà portar aparellada la baixa com abonat a tots els efectes.

4.-     Les quotes hauran de ser liquidades, com a màxim, abans del dia 5 del mes en el que el desenvolupa l’ús, servei o activitat que s’especifiquen a l’article 5.

5.-     La reincidència en la devolució dels rebuts podrà portar aparellada la baixa com abonat, a tots els efectes, sense dret a cap tipus de reclamació i a la liquidació de les quotes pendents, dins del període en què l’abonament estigui vigent.

6.-     La no utilització de les instal·lacions no provocarà la baixa de cap tipus d’abonament.

7.-     Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de constrenyiment.

8.-     El carnet d’accés a les instal·lacions és personal i intransferible. Si es detecta qualsevol incidència en aquest sentit, el personal resta autoritzat a no permetre l’accés, retenint el carnet, que es lliurarà al seu titular.

9.-     La reincidència de la irregularitat esmentada en el punt 9, podrà donar lloc a causar la baixa de l’abonat, que ha permès la irregularitat, sense dret a demanar cap compensació econòmica per aquest concepte.

10.-   En el cas de tancaments tècnics, indispensables per al bon funcionament de la instal·lació, aquests no comportaran cap compensació de cap classe, ni a reclamar sota cap concepte.

11.-   L’ajuntament es reserva la facultat de poder tancar la instal·lació fins un màxim de quatre dies l’any per si s’haguessin de fer altres activitats, sense que això doni dret a demanar cap compensació de cap tipus per part dels abonats.

 

Esports

Lloguer d’espais esportius