Tarifes

Tarifes per l’ús del gimnàs

A -Quota inscripció d’abonament 30,00 €
B -Abonament mensual 40,00 €
C -Abonament trimestral 108,00 €
D -Abonament anual 408,00 €
E -Entrada 1 dia 10,00 €

*Els subjectes passius usuaris del gimnàs hauran de ser majors de 16 anys.

Les persones empadronades al municipi de Mediona en el moment de fer la inscripció gaudiran d’una reducció del 50% en les tarifes dels abonaments (b, c, d de l’epígraf 2on.).

Les persones en situació d’atur en el moment de fer la inscripció gaudiran d’una reducció del 25% en les tarifes dels abonaments (b, c, d de l’epígraf 2n). Aquesta reducció és acumulable a la reducció per empadronament. La situació d’atur s’haurà de justificar cada mes amb la presentació de la targeta segellada o un certificat del SOC.

L’abonament mensual, trimestral o anual dóna dret a accedir de forma gratuïta a una activitat dirigida a la sala fitness (d’un dia o dos a la setmana), amb excepció de l’activitat de futbol, al titular o a un descendent del titular (primer grau de consanguinitat) menor de 16 anys, durant el temps de durada d’abonament.

La inscripció d’un menor a l’activitat de futbol, dóna dret a un dels seus progenitors a un descompte del 100% en la quota mensual de l’ús del gimnàs (tarifa b) mentre duri de l’activitat.

Activitats dirigides en el complex poliesportiu

1. Activitats de dos dies/setmana
A -Quota futbol i basquet curs sencer sense competició 30,00 €
B -Quota motricitat curs sencer 81,00 €
2. Activitats d’un dia/setmana
A -Quota futbol i basquet curs sencer amb competició 20,00 €
B -Quota futbol i basquet curs sencer sense competició 55,00 €
3. Activitat gimnàstica gent gran (dos dies/setmana)
A -Quota iniciació curs sencer 10,00 €
4. Activitat patinatge
A -Quota futbol i basquet curs sencer sense competició 20,00 €
B -Quota motricitat curs sencer 15,00 €

En cas d’estar inscrit a més d’una activitat simultàniament, a partir de la segona s’aplicarà un 50% de descompte en la tarifa mensual o trimestral corresponent.

En cas de germans, menors de 16 anys, a partir del segon germà inscrit a una activitat (d’un o dos dies/setmana), s’aplicarà un descompte del 10% en les quotes.

Escola esportiva

El pagament de la quota es realitzarà per quadrimestres, és a dir, dues quotes a meitats iguals, la primera al mes d’octubre i la segona al mes de febrer.

A -Quota futbol i bàsquet curs sencer amb competició 176,00 €
B -Quota futbol i bàsquet curs sencer sense competició 120,00 €
C -Quota motricitat curs sencer 120,00 €
D -Quota iniciació curs sencer 120,00 €

Activitats aquàtiques

A -Quota agua-gym/agua trainer (mensual). 2 dies setmana. 25,00 €
B -Quota agua-gym/agua trainer (mensual). 4 dies setmana 40,00 €
C -Quota curset natació (mensual) 60,00 €

Els empadronats gaudiran un descompte del 25% en la quota c).
Els empadronats que a més a més estiguin inscrits al casal d’estiu gaudiran un descompte del 25% en la quota c).
Ambdós descomptes són acumulables.

Tornejos/competicions esportives

A -Torneig 24 h. Futbol Sala Per equip: 100 €
B -Torneig 3×3 bàsquet Per equip: 5 €
C -Quota Escola futbol Per participant: 15 €
D -Torneig Volei sorra Per equip: 10 €
E -Torneig tennis Per participant: 5 €
F -Quota campus tennis Per participant: 20 €
G -Quota estiu bàsquet Per participant: 30 €/setmana

En la quota G s’aplicarà un 15% de descompte de les quotes setmanals, en cas de participar-hi el mes sencer en el campus d’estiu bàsquet.

Assegurances

El preu de les assegurances obligatòries de totes les activitats, tornejos i competicions són a càrrec dels usuaris i/o participants i s’hauran d’abonar en el moment de la inscripció a l’activitat, torneig o competició. L’ajuntament determinarà el preu segons el cost de l’assegurança en cada cas concret i el número de usuaris i/o participants.

Normes de gestió

1.- El pagament inicial dels abonaments i de les quotes de les activitats dirigides, es realitzarà amb caràcter obligatori a través de domiciliacions bancàries.

2.- En qualsevol cas, les modificacions i baixes s’hauran de cursar abans de que finalitzi el període corresponent, per tal de tenir efectes al següent, essent prorrogables de forma tàcita si no existeix cap tipus de modificació o baixa per part de l’interessat.

3.- La manca de pagament d’una quota donarà lloc a la retenció del carnet, quedant restringit l’accés a les instal·lacions, fins a la liquidació del deute i podrà portar aparellada la baixa com abonat a tots els efectes.

4.- Els rebuts trimestrals retornats hauran de ser liquidats, com a màxim, al final del primer mes natural.

5.- En el cas de rebuts anuals, aquests hauran de ser liquidats, com a màxim, al final del primer mes del seu període natural.

6.- La reincidència en la devolució dels rebuts podrà portar aparellada la baixa com abonat, a tots els efectes, sense dret a cap tipus de reclamació i a la liquidació de les quotes pendents, dins del període en què l’abonament estigui vigent.

7.- La no utilització de les instal·lacions no provocarà la baixa de cap tipus d’abonament.

8.- Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de constrenyiment.

9.- El carnet d’accés a les instal·lacions és personal i intransferible. Si es detecta qualsevol incidència en aquest sentit, el personal resta autoritzat a no permetre l’accés, retenint el carnet, que es lliurarà al seu titular.

10.- La reincidència de la irregularitat esmentada en el punt 9, podrà donar lloc a causar la baixa de l’abonat, que ha permès la irregularitat, sense dret a demanar cap compensació econòmica per aquest concepte.

11.- En el cas de tancaments tècnics, indispensables per al bon funcionament de la instal·lació, aquests no comportaran cap compensació de cap classe, ni a reclamar sota cap concepte.

12.- L’ajuntament es reserva la facultat de poder tancar la instal·lació fins un màxim de quatre dies l’any per si s’haguessin de fer altres activitats, sense que això doni dret a demanar cap compensació de cap tipus per part dels abonats.

Esports

Lloguer d’espais esportius