Llei de Barris

El Govern de la Generalitat pretén donar resposta a l’objectiu de la rehabilitació integral dels barris que presenten problemàtiques específiques. Per aquest motiu, va aprovar la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

La Llei de Barris té per objectiu promoure la rehabilitació global de barris per evitar-ne la degradació, millorar les condicions de les persones residents en aquestes àrees, i afavorir, d’aquesta manera, la cohesió social. Per aconseguir-ho, aquesta llei estableix la creació d’un fons econòmic a disposició dels ajuntaments que presentin projectes d’intervenció integral que tinguin com a objectiu la millora urbanística, social i econòmica de barris.

Els criteris per a determinar les àrees que poden beneficiar-se dels ajuts tenen en compte si pateixen dèficits en equipaments, si presenten problemes demogràfics com l’envelliment de la població, o si tenen dificultats de desenvolupament econòmic. Així, es valora que els projectes incloguin millores de l’espai públic, rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis, provisió d’equipaments, supressió de barreres arquitectòniques o programes de millora econòmica.

La Llei de Barris té per objectiu promoure la rehabilitació global de barris per evitar-ne la degradació, millorar les condicions dels ciutadans i ciutadanes residents en aquestes àrees, i afavorir la cohesió social.

Camps d’actuació de la Llei de Barris a Mediona

El ‘Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Mediona’ engloba 8 camps d’actuació amb el corresponent calendari de finançament.

 1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
 2. Rehabilitació i equipaments dels elements col•lectius dels edificis
 3. Provisió d’equipaments per a l’ús col•lectiu
 4. Incorporació de les tecnologies de la informació als edificis
 5. Foment de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà
 6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments
 7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica
 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

L’any 2010 es va aprovar incorporar St. Joan de Mediona al programa, amb un pressupost global de 3.3 milions d’euros, dels quals la Generalitat en finança els 7 5%. Des de llavores s’han dut a terme diverses actuacions que ja coneixem : la nova Plaça dels Països Catalans, les reformes del  Pantinkillo , les noves instal·lacions de la zona esportiva , etc.

També s’ha pogut donar suport a diverses accions, com ; per exemple, el projecte Treball als Barris  (reforçant la Brigada i obrint una línia de suport domiciliari), el Festival COTA Vins, diverses activitats esportives, etc.

L’any 2012 algunes de les grans actuacions previstes van ser aturades, degut a l’arribada de les retallades pressupostàries i la crisi, com la reforma de la Cambra Agrària i la del carrer Florenci Gustems.

Actualment l’Ajuntament de Mediona demana a Col·lectiu Punt 6 SCCL com expertes en Arquitectura i Urbanisme Feminista (www.punt6.org) l’assessorament, coordinació i acompanyament en la redacció i l’execució dels projectes (d’urbanisme i arquitectura) que es necessiten per l’acabament de les obres del Pla de Barris a Sant Joan de Mediona en l’any 2020 i amb la incorporació de la perspectiva de gènere i sostenibilitat. A la proposta s’hi han incorporat també criteris d’accessibilitat.

El conjunt de treballs inclou la millora del nucli amb la reurbanització d’alguns carrers i places a més de la rehabilitació del sindicat agrari.

La diagnosi comunitària que s’ha realitzat amb la comissió de seguiment com a part del projecte, va servir per acabar de definir els objectius i els àmbits dels projectes a executar.

Els  objectius transversals des d’una perspectiva de gènere i sostenibilitat que s’han identificat per aplicar als projectes son:

 1. Invertir el model de mobilitat actual cap a una mobilitat sostenible que doni prioritat a les xarxes quotidianes a peu i redueixi i adeqüi els trajectes (connectors dels diferents espais públics, equipaments, comerços i serveis a l’entorn), convivint però restant prioritat als vehicles al centre del nucli.
 2. Generar uns espais públics que prioritzin les cures i l’estança, afavorint els espais de trobada i els espais d’apropiació veïnal en tot el recorregut de la xarxa quotidiana i al nou equipament del Sindicat Agrari com nou espai social del municipi.
 3. Aplicar els criteris de gènere i sostenibilitat en la definició dels espais, materials utilitzats i relació amb el territori des del procés d’obra, tenint cura de les persones durant tot el desenvolupament d’aquesta, així com en la gestió de residus amb la reutilització in situ dels materials.
 4. Incloure aspectes patrimonials i el reconeixement de la memòria i la historia del municipi en les actuacions on hi hagi aspectes que es puguin recuperar i visibilitzar.

Urbanisme amb perspectiva de gènere

Tots els projectes exposats i els seus continguts són per a coneixement general de la població.

Aquests projectes seran aprovats inicialment pel ple de la corporació en la propera sessió que es celebri i s’obrirà un termini d’exposició al

públic, mitjançant anuncis en el BOP i en el e-tauler,  per poder presentar al·legacions, amb el benentès que, si no es presenta cap,

esdevindran definitius.

 

 

Projectes

 

 

Reurbanització d’en carrer Florenci Gustems i la nova zona d’aparcament

–          Alentir les mobilitats per a conviure en una plataforma única.

–          Assegurar que es pugui fer càrrega i descàrrega als comerços i serveis

–          Ampliar l’espai per a la vida urbana en el carrer principal

–          Garantir l’accessibilitat i la seguretat de totes les persones i amb diversitats funcionals

–          Generar petits espais de descans i trobada

–          Preveure el pas d’instal·lacions soterrades

–          Integrar i valorar la nova zona d’aparcament

Memòria

Plànols

Plec condicions tècniques

Pressupost

 Millora del nucli amb la reurbanització de la plaça Montseny i l’entorn. Fases 1 i 2

–          Valorar el caràcter històric i donar-li rellevància.

–          Prioritzar la mobilitat a peu a tot l’àmbit i garantir l’accessibilitat.

–          Configurar una imatge unitària de la xarxa de petits espais públics del voltant

–          Atendre la mobilitat quotidiana amb la dotació de mobiliari i vegetació adequats.

Memòria
Plànols
Plec de condicions tècniques
Pressupost

 Adequació de la plaça Països Catalans

–          Millorar les condicions ambientals, espacials i funcionals de la plaça actual

–          Definir el perímetre de les façanes naturals de la plaça i plantejar relacions diverses amb el medi natural

–          Resoldre l’accessibilitat a l’aparcament del C/ Cases Noves.

–          Promoure la continuïtat de l’àmbit de la plaça cap a la riera de Mediona i amb una visió de futur estratègic

Memòria
Plànols
Plec de prescripcions tècniques
Pressupost

Rehabilitació del Sindicat Agrari Cooperatiu

–          Rehabilitació conservant el caràcter històric,  patrimonial i representatiu

–          Guanyar espais per a la vida social i cultural del poble tenint en compte els usos diversos necessaris

–          Disposar de condicionament mínim per a l’ús comunitari de l’edifici en la fase 1 de la rehabilitació (2020).

Memoria
Plànols
Pressupost

desembre, 2022