Benestar Social

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

 

Inclouen:

 • els equips bàsics (treballador/a social i educador/a social)
 • els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència
 • els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

Els Serveis Socials Bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu que fomenta l’autonomia de les persones fent que visquin dignament i atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin.

S’ofereix:

 • Informació, orientació i assessorament individual i familiar.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social.
 • Intervenció: diagnòstic i tractament social de persones i famílies.
 • Derivació de persones als serveis de l’atenció social especialitzada

Tramitació per accedir a serveis i ajuts.

Individual i familiar. Atenció directa al ciutadà mitjançant entrevistes concertades. Treball amb la comunitat. Treball per projectes o actuacions per tal de donar resposta a necessitats concretes de determinats grups o col·lectius.

Serveis Socials especialitzats de la Xarxa de Serveis Socials.

VISITES CONSULTAR APARTAT HORARIS

 • Treballadora Social
 • Educadora Social
 • Treballadora familiar

El SIAD proporciona a les dones orientació i assessorament psicològic i jurídic especialitzat sobre temes que puguin ser del seu interès. També assessora, orienta i realitza una primera atenció a les dones que viuen situacions de violència masclista.

 • Atenció psicològica. És un espai en el qual s’ofereix informació i tractament psicològic a dones que es troben en situacions d’assatjament, violència masclista o dificultats personals.

 • Atenció jurídica. És un espai en el qual s’informa i s’orienta sobre la justícia gratuïta, els tràmits de separació judicial o divorci (de mutu acord o de forma contenciosa), casos d’impagament de pensions alimentàries, incompliments del règim de visites, maltractaments, etc. També s’informa sobre la mediació familiar com mètode pacífic per resoldre conflictes.

 • Atenció psicològica infantil. És un espai en el qual s’ofereix informació i tractament psicològic a les famílies amb infants i adolescents que necessiten un assessorament personalitzat.

Per accedir a qualsevol dels espais del SIAD, cal posar-se en contacte amb els Serveis Socials bàsics del municipi de residència o adreçar-se al Servei d’Acció Social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA: LÍNIA 900 900 120
Institut català de la dona

Aquest servei es presta des de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). Consisteix en la valoració, l’actuació i l’atenció als infants en situació de risc de desemparament o en situació de desemparament, i també en el seguiment i el tractament de les seves famílies.

Telèfon Infància Respon 900 300 777

Servei d’ajuda a domicili

Els serveis d’ajuda a domicili són una prestació que ofereix un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

El servei d’ajuda a domicili podrà complementar-se amb d’altres modalitats d’atenció. Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial i es realitzen en el domicili de la persona beneficiària per part de personal qualificat i preparat (treballadors/es familiars). Aquesta intervenció l’accepta la persona beneficiària voluntàriament a través del pla d’atenció social individual.

El Servei bàsic d’ajuda a domicili comprèn: actuacions de caràcter personal. actuacions de caràcter domèstic, actuacions de suport a d’altres persones cuidadores no professionals.

Servei de les tecnologies de suport i cura

Són serveis de suport personal i social que permeten detectar situacions d’emergència, donant una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.

Està indicat per a persones que es troben en una situació de risc social o salut, i possibilita la continuïtat en el domicili habitual.

Aquests serveis es presten mitjançant el suport d’un equip de professionals i suport tecnològic.

Telealarma

Permet la connexió permanent entre la persona usuària i una central d’alarmes, 24h els 365 dies de l’any per atendre qualsevol tipus d’emergència.

Teleassistència

A més d’incloure el servei de Telealarma consta d’un equip mòbil d’assistència amb coneixements de serveis socials i sanitaris, que es desplacen al domicili de la persona per a donar resposta en cas de necessitat.

Aquests 2 serveis són compatibles amb el servei d’ajuda a domicili.

L’objecte d’aquesta convocatòria és facilitar el transport de les persones amb discapacitats que tenen problemes de mobilitat i el transport de les persones grans amb dependències, per tal que puguin accedir als Serveis Socials d’atenció especialitzada i als centres del Departament de Benestar i Família que faciliten la seva integració en l’entorn natural.

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones físiques majors de 16 anys residents i empadronades a la comarca de l’Alt Penedès. També, els ens locals de la comarca que s’encarreguen d’organitzar aquest transport.

L’objectiu de la Llei de la Dependència és reconèixer un nou dret universal i subjectiu de la ciutadania, el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació d’un Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD).

El reconeixement del grau i el nivell de dependència comporta el dret a accedir a determinades prestacions econòmiques i de serveis socials.

A petició de la persona dependent o dels seus familiars, els serveis socials pública elaboren un Programa Individual d’Atenció (PIA) en el qual es determinen les modalitats d’intervenció més adients d’entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes en la resolució pel seu grau i nivell.

El PIA incorpora la participació en l’elecció de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars que la representin.

Trobareu més informació a: http://web.gencat.cat/ca/temes/serveis/

Mitjançant aquest servei es dóna informació, assessorament i orientació a les persones grans, i es deriven a entitats, altres departaments de la Generalitat de Catalunya o a altres institucions competents en la temàtica plantejada.

A aquest servei d’atenció telefònica s’hi accedeix trucant al telèfon 900 300 500.

Hi poden trucar tant persones grans com les que no ho són i les consultes poden ser tan de temes generals que interessen o preocupen les persones grans, com de temes referents a vulneracions dels drets de les persones grans.

Aquest servei d’atenció telefònica dóna compliment als principis de la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya: Dignitat, Independència, Autorealització, Assistència i Participació.

octubre, 2022