Informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte TA-AB-16002-A1 “Actualitzat d’expropiacions. Condicionament de la C-15 del PK 13+000 al 44+380 i millora de la seguretat viària a la C-37 del PK 68+850 al 93+355. Vilafranca del Penedès – Vilanova del Camí”.

Aprovat el Projecte de “Condicionament de la C-15 i millora de la seguretat viària a la C-37. Vilafranca del Penedès – Vilanova del Camí”

El projecte,  implicarà, entre d’altres la creació d’un tercer carril, la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya ha acordat sotmetre a informació pública la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres de l’esmentat Projecte, i que es pot consultar al tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament o directament en el següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=324465&idens=812280001

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats poden presentar al·legacions davant el Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori (l’esmentat tràmit es pot fer a l’Ajuntament de Mediona), durant el termini de 15 dies – el termini finalitzarà el proper 02 de novembre-, per tal d’esmenar, si escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets afectats o dels seus titulars.

Es poden consultar els plànols corresponents seguint el següent enllaç: https://seu.gencat.cat.

Mediona_PLANOLS_EXPROP_TA-AB-16002-A1