Actualitzat 09/04/2021

Per mitja de la  resolució d’alcaldia amb número 2021DECR000077, en data 25 de març de 2021, es va iniciar l’expedient del procediment de licitació de la  llicencia d’ocupació del domini públic, per a la cessió de l’ús privatiu per l’explotació del servei del bar, situat a la zona esportiva municipal de Mediona, aprovant l’expedient amb número X2021000185.

Per mitja de la resolució d’alcaldia amb número 2021DECR000087, en data 02 d’abril de 2021, és constituir la mesa de contractació i les dates d’obertura de sobres del procediment.

 Efectuada l’obertura dels SOBRES A i B  avui dia 09 d’Abril de 2021 a les 09:45 i a les 10:00 respectivament s’ha  realitzat la pertinet Acte de la mesa d’obertura dels Sobres A i B ,  publicat al Perfil del Contractant.

Actualitzat el dia 30 de Març de 2021

Termini de presentació fins al  06 d’Abril . (Telemàticament Perfil del Contractant )

Aplicació Termini de presentació fins al  07 d’Abril a les 12h . (Presencialment a les Oficines de l’Ajuntament)

 

Mediona 23 de Març de 2021

L’Ajuntament de la Mediona ha obert el període de licitació dels serveis del bar de la piscina ubicat a la zona esportiva del Pavelló Antoni Ramallets, l’objecte d’aquesta llicència d’ocupació del domini públic, és la cessió de l’ús privatiu per l’explotació del servei del bar,inclou també la terrassa exterior.

Els anuncis i els plecs de clàusules es poden consultar al portal de Perfil del Contractant a la  web de l’Ajuntament i en el següent enllaç:

ANUNCI LICITACIO LLICÈNCIA CESSIÓ US PRIVATIU EXPLOTACIO SERVEI DE BAR

PLEC CLAUS ADM PARTICULAR LLIC OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC CESSIÓ BAR

ANNEX 1

ANNEX 2

ANNEX 3

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant els models normalitzats adjuntats en l’annex 1, annex 2 i annex 3  a través dels següents mitjans:

a) Telemàticament: a través del perfil del contractant municipal: Perfil del Contractant .

b) Presencialment (persones físiques) o per qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-

La presentació de les sol·licituds suposa el coneixement i l’acceptació incondicional, en la seva totalitat, i sense cap excepció, del present Plec de clàusules.

Les sol·licituds  es presentaran dins el termini de quinze (15) dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Mediona.

SOBRES

Els licitador hauran de presentar de forma electrònica DOS sobres, que contindran:

SOBRE A:   Documentació administrativa

Inclourà una declaració de responsable que es presentarà conforme en model que s’inclou com Annex 1 al present plec, així com una declaració responsable del tractament de dades de caràcter personal Annex 2.

SOBRE B:   Proposició econòmica

Criteris avaluables de manera automàtica del sobre B

La Proposició econòmica que es presentaran d’acord amb el model que s’inclou com Annex 3 al present Plec: Model d’oferta dels altres criteris avaluables de forma automàtica.

Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del llicència, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida.

Termini de presentació fins al  06 d’Abril . (Telemàticament Perfil del Contractant )

Aplicació Termini de presentació fins al  07 d’Abril a les 12h . (Presencialment a les Oficines de l’Ajuntament)