Tramitació de certificats d’empadronament col·lectius

03/04/2020

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, disposa la possibilitat de sol·licitar una moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual sempre i quan es donguin una sèrie de circumstàncies. Per tal d’acreditar davant l’entitat bancària la concurrència d’aquestes circumstàncies, cal presentar tot un seguit de documentació. Entre d’altres, cal un certificat d’empadronament de les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors. Aquest document s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament. Donades les restriccions i limitacions de mobilitat establertes arran la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, cal realitzar aquest tràmit de forma telemàtica. De la mateixa manera, el certificat es rebrà pels mateixos mitjans.

COM SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT EL CERTIFICAT HISTÒRIC COL·LECTIU DELS ÚLTIMS SIS MESOS? (IMPORTANT que seguiu atentament tots els passos)

1.- Presentar una instància genèrica a través de la pàgina web municipal. Instància Genèrica

2. Emplenar totes les dades de la sol·licitud, prèvia autenticació amb signatura electrònica, sol·licitant el certificat esmentat.

3. Adjuntar a la instància: a)    L’autorització dels majors d’edat per certificats del padró d’habitants signada per tots/es els majors d’edat Descarregar document b)    Còpia del DNI / NIE / PASSAPORT de tots/es els majors d’edat.

4. IMPORTANT. Cal marcar les caselles “Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud” i He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions electròniques”

5. Enviar la instància. La podeu trobar al següent enllaç Tràmits i gestions del web municipal

Per qualsevol dubte i/o qüestió podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament (tel. 93 898 50 02).