PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SUPORT ECONÒMIC PER  PERSONES QUÈ HAN VIST AFECTADA AMB UNA PÈRDUA TOTAL DELS INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA, DEGUT A LA SITUACIÓ D’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PER LA CRISI DE LA COVID-19.

En el darrer ple de l’Ajuntament de Meidona es va aprovar per unanimitat la cencessió provisional d’una prestació social com a mesura extraordinària de suport econòmic a persones que han vist afectada la seva situació econòmica a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi de la covid-2.

Aquesta prestació es crea per atendre la situació extraordinària de crisi sanitària i es contempla com a mesura per atendre situacions d’urgent i greu necessitat.

La prestació es podrà sol·licitar, de manera telemàtica,  fins al 30 de juny.

 

ANUNCI & BASES REGULADORES LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SUPORT ECONÒMIC PER PERSONES QUÈ HAN VIST AFECTADA AMB UNA PÈRDUA TOTAL DELS INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA, DEGUT A LA SITUACIÓ D’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PER LA CRISI DE LA COVID-19

SOL·LICITUD PRESTACIÓ

DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

Com es pot formalitzar el tràmit telemàticament :

– Deseu la SOL·LICITUD PRESTACIÓ i la DECLARACIÓ RESPONSABLE a l’ordinador i empleneu-la.

– Recopileu la següent documentació:

         –   Fotocopia del DNI o NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència.

         –   Fotocopia del Llibre de Família.

        –   Sentencia de separació o divorci o conveni regulador on consti la pensió alimentaria i custodia de fills.

         –   En el cas que la persona sol·licitant o algun altra membre de la unitat de convivència estigui afectat per algun tipus de discapacitat, dictamen de valoració del grau de discapacitat certificat per l’ICASS o òrgan o entitat que correspongui.

         –   Dades patrimonials i econòmics d’Hisenda (o declaració de la renta)

         –   Certificat de vida laboral dels membres adults de la unitat de convivència, majors de 16 anys.

         –   Document què acrediti trobar-se en situació d’ERTO

         –   Certificat demandant d’ocupació.

         –   Moviments bancaris dels últims 2 mesos.

         –   Declaració jurada de responsabilitat.

I adjuntar tota la documentació a través del següent enllaç; Instància Genèrica (Seu-Electrònica).