Mediona compta amb el programa ocupacional Treball als Barris, que dóna suport de manera prioritària a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.

Mitjançant el Projecte Treball als barris es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte, per tal de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en aquests barris i àrees urbanes.

“Treball als barris” dóna suport a projectes de caràcter integrat en el marc d’un pla d’execució anual que pot contenir fins a 7 tipus d’accions ocupacionals i de desenvolupament local emmarcades en 5 programes:

 Programa A: Programes específics de caràcter experimental e innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. 

Programa B: Programes de qualificació professional. 

Programa C: Programes mixtos de formació i treball. 

Programa D: Programa d’experienciació laboral. 

Programa E: Programes de desenvolupament local.

Ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.