rehabilitacio habitatges

 

 

LA GENERALITAT HA CONVOCAT AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS QUE TENEN COM OBJECTE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ D’ELEMENTS COMUNS I D’ESPAIS PRIVATIUS COMUNITARIS, PER A LA CONSERVACIÓ, LA MILLORA DE QUALITAT I SOSTENIBILITAT O PER A LA REALITZACIÓ D’AJUSTOS TAONABLE EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT.

 

REQUISITS

 • Els habitatges han d’haver estat construïts i acabats abans de l’1 de gener de 1981.
 • Únicament es poden acollir a la convocatòria les obres iniciades a partir de l’11 abril del 2013, data d’entrada en vigor del Reial Decret 233/2013, sempre i quan compleixin els requisits del Pla estatal 2013-2016.
 • El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, com a mínim, ha d’estar destinada a habitatge. D’aquests habitatges, un mínim del 70 % han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges amb usos residencials, excepcionalment s’admeten edificis de fins a 1 sol habitatge unifamiliars quan es compleixin un dels següents supòsits:
 • Que les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d’accessibilitat o de millora de la qualitat i sostenibilitat, i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
 • Quan hi visquin persones amb discapacitat o majors de 65 anys
 • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’avaluació de l’edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació amb els següents documents:Les obres s’han de començar en un termini màxim de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció.
  • L’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) regulat en l’annex 1 del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.
  • El Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).
  • L’informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat, segons el model normalitzat que trobareu a la web
 • Un cop iniciades les obres s’haurà de presentar el Comunicat d’inici d’obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini màxim d’un mes des del seu inici.La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

 

TERMINIS

 • De l’1 de setembre al 15 d’octubre de 2014 per obres no iniciades abans de la publicació de la resolució de convocatòria, sense concurrencia competitiva i amb documentació complerta, en:
  • Obres de seguretat, conservació i manteniment dels edificis que disposin d’un informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), que qualifiqui com a greus les deficiències detectades en els seus elements comuns.
  • Les actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent.
 • De l’1 de setembre al 14 de novembre de 2014 per a la resta de sol·licituds, amb concurrència pública competitiva i segons l’ordre de priorització establertes en la resolució de convocatòria.

 

PER MÉS INFORMACIÓ

Web Generalitat

Consell Comarcal Alt Penedès (Telèfon: 938 900 000)