Beques escolars 2022-2023
Termini presentació de sol·licituds: del 15 de juny al 13 de juliol.

 Aquests ajuts estan adreçats a les famílies d’alumnes empadronats al municipi de Mediona i matriculats en centres públics que cursin educació infantil, primària o secundària obligatòria (de P-3 fins a 4t ESO). 

Més Informació per a les famílies

Podeu consultar les bases de les beques.

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (TOTS) 

 • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar. Caldrà aportar la fotocòpia del NIF quan el DNI no inclogui la lletra. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport. 
 • Llibre de família. 
 • 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca. 
 • Documentació de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys: 
  1. o Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos. 
  2. o Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d’IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud. 
  3. o Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l’Administració Pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya). 
  4. o Certificat de percebre o no la prestació d’atur del Servei d’Ocupació de Catalunya (en cas afirmatiu justificant del seu import dels 6 últims mesos) 
  5. o En cas d’impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d’ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos. 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 

Separació o divorci 
Sentència de separació (fotocòpia) i conveni regulador (fotocòpia). 

En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d’interposició de la demanda, document notarial …). 

En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que no es passi, s’ha d’acreditar amb la fotocòpia de la denúncia d’aquest fet. Si no es porta aquest document, es comptarà la pensió com un ingrés més. 

Representació legal/acolliment 
Fotocòpia acreditativa d’aquest fet. 

Discapacitat física o psíquica 
Certificat acreditatiu del membre de la unitat familiar que pateixi algun tipus de discapacitat. 

Documentació a presentar

Document de sol·licitud de la beca