Beques eportives 2022-2023

Informació per a les famílies

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva que atorgui l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Benestar Social destinats a: 

  • Infants d’entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base. 
  • Persones que realitzi activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa. 
  • Persones que pateixin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica i/o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa. 
  • Altres activitats de caire esportiu que no estiguin incloses en els apartats anteriors i que reportin un benefici per a la situació personal, social o de salut de la persona sol·licitant, sempre i quan aquest fet estigui degudament acreditat. 

Especificacions 

Per membre de la unitat familiar, concretament es tindran en compte els ingressos dels progenitors i/o el beneficiari, si s’escau, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les persones beneficiàries, germans tiets i avis dels beneficiaris, que constin en el certificat de convivència aportat d’acord amb les previsions de l’article 8. 

En tot cas es consideraran membres computables de la unitat familiar ambdós progenitors encara que un d’ells no consti en el certificat municipal de convivència, excepte que s’acrediti documentalment una situació familiar diferent. 

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s’escau el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins el còmput de la renda familiar. 

En cas de justificar una situació de custòdia compartida, el pare o la mare empadronat a Mediona podrà sol·licitar la beca independentment del municipi on estiguin empadronats els fills i podrà optar a un 50% de la bonificació establerta. 

A l’hora de calcula la renda de la unitat familiar, dels pares i avis es computarà la totalitat dels ingressos. Els germans majors de 16 anys i els oncles, computaran en un 50 % en cas que no tinguin carregues familiars; si es demostren càrregues familiars, no es comptabilitzarà els seus ingressos. 

En cas d’acreditació de violència masclista, només es tindrà en comte la renda o ingressos personals de que disposi la dona víctima d’aquesta violència. 

Termini de presentació de sol·licituds 

  • El termini per sol·licitar l’ajut serà del 19 de setembre al 14 d’octubre de 2022. Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament emplenat, juntament amb la documentació que pertoqui a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Mediona, fent-ne el registre d’entrada pertinent o bé telemàticament a la Seu-Electrònica de https://www.mediona.cat/ 

Resolució i adjudicació 

  • La resolució de la beca es comunicarà directament a les famílies. 

 

Descarregueu les bases per les Beques Esportives 22-23

Descarregueu la sol·licitud