1. Què és una comunitat energètica local (CEL)?

Les CEL són organitzacions formades per agrupacions de diferents agents d’un mateix territori que s’uneixen per transformar la manera en què es produeix i s’accedeix a l’energia, generant beneficis mediambientals, econòmics i socials als seus membres i a les zones locals on opera. Tenen capacitat per a distribuir l’energia generada a qualsevol punt de connexió que es trobi dins un radi de 500 metres de les instal·lacions. Aquestes entitats estan basades en la participació oberta i voluntària i les controlen les persones sòcies o membres que la conformen.
 

2. Què és una Comunitat Energètica Local (CEL) impulsada des de l’Economia Social i Solidària (ESS)?

Les CEL impulsades des de l’ESS són entitats amb forma jurídica pròpia (associació o cooperativa) sense ànim de lucre. Tenen la voluntat de generar dinàmiques cooperatives que transformen la manera de produir i consumir recursos energètics i que generen un impacte transformador a nivell social i mediambiental i local.
 

3. Quins són els principals serveis energètics que podria oferir una CEL?

Els principals serveis energètics que podria oferir una CEL són els relatius a la producció d’energia a través de diferents tecnologies (fotovoltaica, xarxa de calor, biogàs, etc.), l’assessorament sobre l’eficiència energètica i altres serveis com la mobilitat sostenible, la telefonia mòbil, l’internet compartit, així com formacions i compres col·lectives de productes o serveis (d’energia, d’instal·lacions solars, de cotxe elèctric, etc.).
 

4. Quins són els beneficis d’una CEL?

Els beneficis d’una CEL inclouen tres dimensions: mediambiental, social i econòmica. A nivell mediambiental, les CEL contribueixen a reduir les emissions de C02, a través de producció d’energia verda i renovable, treballant l’eficiència i reducció de l’ús energètic.
 
A nivell social, les CEL són un mecanisme per democratitzar el model energètic, garantint l’accés universal a l’energia, la sobirania energètica del territori i la lluita contra la pobresa energètica. Així mateix, les CEL empoderen a les persones que participen en la presa de decisions sobre el model energètic i contribueixen a millorar les relacions de veïnatge i enfortir la comunitat local.
 
Finalment, a nivell econòmic redueixen l’import mensual de la factura elèctrica, i el consum i la producció local de serveis energètics genera riquesa en el territori en el qual opera la CEL.
 

5. L’energia que rebré de la CEL serà 100% renovable?

Sí que ho serà. Justament les CEL centren el 100% de la seva producció en energies renovables. No obstant això, cal tenir present que la demanda d’energia no coberta per la capacitat de producció de la CEL serà proveïda pel sistema elèctric general a través d’una comercialitzadora, com fins ara.
 

6. Qui pot participar en una CEL?

En una CEL hi poden intervenir multiplicitat d’actors, cadascun dels quals assumeix la funció que la mateixa CEL hagi acordat, en funció del marc competencial i legal que es pugui adjudicar. Així doncs, els principals actors que s’identifiquen són la ciutadania organitzada, les administracions públiques, les empreses i organitzacions socials i les persones individuals. A més, la participació és oberta i voluntària.
 

7. Com puc participar en la CEL de Mediona?

Existeixen diferents maneres de participar en una CEL. En primer lloc, com a sòcia consumidora, participant en la producció i/o consum d’energia a canvi de l’aportació d’una quota econòmica per cobrir les despeses de la CEL (manteniment de les instal·lacions, despeses administratives, etc.). En segon lloc, com a sòcia col·laboradora, contribuint en el desenvolupament de la CEL a través d’aportacions de capital, altres recursos i/o en la participació d’activitats de la pròpia CEL. Finalment, sense ser sòcia però participant com a difusora o sensibilitzadora de la CEL.
 

8. Quins són els drets de les persones consumidores?

El primer dret és el de participar en la presa de decisions sobre el present i el futur de la Comunitat Energètica i el seu model energètic a través dels espais democràtics que s’estableixen en el si de l’entitat i que venen regulats per la fórmula jurídica que aquesta adopta. Aquesta participació pot ser a través de la gestió i representació activa de la Comunitat (en el Consell Rector, en cas de si és una cooperativa, o Junta Directiva si és una associació) i/o a través de la validació de les decisions que prenguin els primers en Assemblea on cada una de les sòcies tindrà un vot.
 
El segon dret és el de beneficiar-se dels diferents serveis energètics que pot oferir la Comunitat Energètica i que generen un estalvi econòmic en l’ús d’energia. Els principals serveis són els relatius a la producció d’energia a través de diferents tecnologies renovables (fotovoltaica, xarxa de calor, biogàs, etc.), l’assessorament sobre l’eficiència energètica i altres serveis com la mobilitat sostenible, la telefonia mòbil, l’internet compartit, així com formacions i compres col·lectives de productes o serveis.
 
Finalment, tenen el dret d’assistir a les reunions de les Assemblees Generals i dels altres òrgans socials als quals siguin convocades i participar en les activitats de formació i d’intercooperació.
 
 

9. Quines són les obligacions de les persones consumidores?

Les persones sòcies estan obligades a fer el pagament de l’aportació obligatòria al capital social, si és una cooperativa, així com les altres aportacions econòmiques que s’estableixin per a l’accés als diferents serveis energètics i la gestió de la Comunitat Energètica una vegada ja estigui constituïda. D’altra banda, a nivell administratiu, les persones participants hauran d’aportar la informació necessària per tal d’assegurar l’alta i el correcte funcionament dels serveis energètics.
 

10. Quant hauré de pagar per a formar part de la CEL?

Hauràs de pagar l’aportació obligatòria al capital social per fer-te soci/a de la cooperativa que s’hagi decidit, així com les altres obligacions econòmiques que s’estableixin en forma d’aportacions pel funcionament de la CEL i els diferents serveis que pugui oferir.
 

11. En cas de molta demanda, com es prioritzarà qui s’abasteix d’energia de la CEL i qui no?

Els criteris els decidirà el Grup Motor (abans de constituir la CEL) o el Consell Rector una vegada constituïda i hauran de ser validats per l’Assemblea. Alguns dels criteris que es poden tenir en consideració són, per exemple, l’ordre d’entrada, el tractament de la pobresa energètica o si l’habitatge és primera o segona residència.
 

12. Què passa si vull formar part de la CEL però no visc dins el radi de 500 metres?

Pots fer-te soci/a per col·laborar amb al CEL i beneficiar-te dels altres serveis que pugui oferir la CEL com ara assessorament energètic, mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, o formacions i compres col·lectives de productes o serveis.
 

13. Podré participar a la CEL i consumir energia si no sóc propietària del pis on visc? I si el contracte de la llum no està a nom meu?

Si no ets propietària, pots fer-te sòcia consumidora o col·laboradora de la CEL. Ara bé, per ser sòcia consumidora d’energia cal que el contracte de la llum estigui al teu nom.
 

14. No tinc clar quant de temps viuré a Mediona o a la casa on visc ara. Què passa si participo a la CEL i canvio de domicili?

Si ets sòcia consumidora i ja no estàs dins del radi de 500 metres al voltant de la instal·lació, deixaràs de ser elegible com a sòcia consumidora de la CEL. De totes maneres, podràs seguir participant com a sòcia col·laboradora. En el cas que volguessin deixar de formar-ne part, tens tot el dret de deixar-ho de ser i recuperar el capital social inicial que hagis aportat.
 

15. Si tinc plaques a casa meva, em podré sumar a la CEL?

Si tens plaques solars a casa teva, igualment podràs participar a la CEL com a sòcia col·laboradora o sòcia productora i consumidora. En el primer cas, contribuint en el desenvolupament de la CEL a través d’aportacions de capital, altres recursos i/o en la participació d’activitats de la pròpia CEL. En el segon cas, pots contribuir en la producció d’energia dins la CEL i ser una persona consumidora més. Les condicions en les que una persona sòcia esdevé productora d’energia de la CEL vindran definides per la pròpia comunitat.
 

16. Com es relaciona la CEL amb la comercialitzadora?

No és indispensable que per participar d’una CEL tothom hagi d’estar amb la mateixa comercialitzadora d’electricitat. Pot ser una decisió de la mateixa Comunitat si considera que és un element rellevant establir si cal aquesta condició o no.
Per tant, si així es considera més adequat, cada persona consumidora de la CEL podrà contractar la llum i rebre les factures de la comercialitzadora que vulgui.
 

17. Quines diferències hi ha entre fer-te sòcia de Som Energia i constituir una CEL?

Som Energia és una cooperativa productora i comercialitzadora d’electricitat verda. Qui se’n fa soci/a pot contractar la llum, participar en projectes de generació renovable, fer aportacions al capital social, participar activament a la cooperativa i a les formacions de l’Aula Popular.
Constituir una CEL és impulsar la transició energètica a nivell local, desenvolupant generació distribuïda i renovable en el territori, empoderant la ciutadania i involucrant a les entitats municipals en aquesta transformació. Segurament són dues opcions complementàries perquè, com s’ha dit abans, en principi sempre caldrà el vincle amb una comercialitzadora.
 

18. Com es pot assegurar la participació de famílies en situació de pobresa energètica a la CEL?

Existeixen diferents mecanismes per assegurar que les famílies en situació de pobresa energètica puguin beneficiar-se i participar dels diferents serveis energètics que pot oferir la CEL:
  • La primera opció és que en els estatuts de l’entitat, s’incorporin diferents criteris i premisses per prioritzar l’accés a les famílies en situació de pobresa energètica als serveis que ofereix la CEL.
  • La segona opció és que el propi Ajuntament de Mediona afegeixi en el conveni de cessió de l’espai de les instal·lacions clàusules que incorporin diferents criteris i premisses per prioritzar l’accés a aquestes famílies
En ambdós casos, addicionalment es podrien introduir opcions per facilitar les obligacions econòmiques de les sòcies participants. Aquestes poden ser rebaixes o exempcions en el pagament de les quotes i/o en les aportacions inicials de capital d’aquestes famílies que haurien de ser compensades per la resta de les sòcies.
 

19. Podré participar de la CEL si rebo el Bo Social? Quines conseqüències té?

Sí, podràs formar part de la CEL com a sòcia i beneficiar-te dels diferents serveis que ofereix la Comunitat. Una de les condicions essencials per rebre el Bo Social és no superar un llindar establert de consum d’energia anual. En la mesura en que al formar part de la CEL com a sòcia consumidora redueixes el consum d’energia de la xarxa, les famílies que actualment reben el Bo Social continuaran sent elegibles per rebre aquesta prestació.
 
A nivell econòmic, el Bo Social s’aplica sobre el total de la factura de la llum (potència contractada i consum). Com a conseqüència, degut a que el consum d’energia de la xarxa serà inferior una vegada la participant consumidora rebi energia de la CEL, la prestació del Bo Social serà inferior a la que rebia abans de participar a la Comunitat. Ara bé, és important tenir en compte que obtindrà un estalvi econòmic procedent del consum d’aquella energia produïda per la CEL.
 
Finalment, com a última consideració, cal recordar que totes aquestes famílies hauran de seguir connectades a la xarxa a través de les comercialitzadores de referència (CUR) per seguir aplicant pel Bo Social, fet no incompatible en participar de la CEL.