Sol·licitud d’ofertes licitació contracte menor pel servei de suport expert en gestió mediambiental, les energies i el medi ambient. 

 L’objecte del contracte es dóna atenent la necessitat de que donar resposta a les exigències tècniques que demanen els següents projectes que estan en fase d’estudi i implementació des de l’Ajuntament de Mediona: 

-Projecte de millora, implementació d’energies renovables a diferents espais del municipi 

-Projecte de comunitats energètiques locals 

-Projecte de manteniment i prevenció del medi natural de Mediona 

-Projecte de reforç de les actuacions en relació al medi ambient. 

El procediment d’adjudicació dels contractes s’ha d’ajustar als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.