Ple municipal ordinari: dilluns 20 de juny a les 17.45 h
Obert al públic i, al canal de YouTube de l’Ajuntament: https://cutt.ly/CanalMedionaYouTube

Publiquem l’ordre del dia a l’e-tauler amb els temes a tractar dos dies hàbils abans.

El ple de l’ajuntament ha de reunir-se el pròxim dia 20 de juny de 2022, a les 17,45 hores, per tal de celebrar sessió ordinària per tractar els
assumptes que es relacionen a continuació.

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació acta sessió anterior (16 de maig de 2022).
2.- Donar compte decrets alcaldia (des del 138/2022 fins al 173/2022).
3.- Aprovació factures.
4.- Aprovació mutació demanial subjectiva Depuradora de les Cases
Noves de Can Pardo.
5.- Aprovació projecte “Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu
de 100 kw per a una comunitat energètica”.
6.- Aprovació conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Mediona i el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la prestació dels serveis socials
bàsics i altres programes relatius al Benestar social i polítiques d’Igualtat
(X2022000301)
7.- Aprovació conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a
porta a terme el programa de Treball Formació línies MG52, PRGC I PANP,
en el marc de la Resolució EMT/3879/2021 de 22 de desembre
(X2021000318).
8.- Aprovació baixes valor Residencial Sant Pere Sacarrera.
9.- Aprovació taxa ocupació sòl, subsòl i volada 2021 d’Anaigua.
10.- Proposta adhesió a l’àmbit territorial del Consorci Grup d’Acció Local
Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central.
11.- Informació diversa.
12.- Precs i preguntes.